پنج شنبه سی ام فروردین ماه سال 1397 خورشیدی
انتظار فرج
²سخنان رسول الله حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم 1. أیها الناس إن ربکم واحد و إن أباکم واحد کلکم لآدم و آدم من تراب «إن أکرمکم عندالله أتقاکم» و لیس للعربي علی أعجمي فضل إلّا بالتقوی. ای مردم، به درستی که خدای شما یکی است و پدر شما یکی است و همه شما از حضرت...
دفعات مشاهده: 6500 • تاریخ درج : چهارشنبه 17 فروردین 1390  •
²سخنان رسول الله حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم
1. أیها الناس إن ربکم واحد و إن أباکم واحد کلکم لآدم و آدم من تراب «إن أکرمکم عندالله أتقاکم» و لیس للعربي علی أعجمي فضل إلّا بالتقوی.
 ای مردم، به درستی که خدای شما یکی است و پدر شما یکی است و همه شما از حضرت آدم علیه السلام هستید و حضرت آدم علیه السلام از خاک است. به درستی که بزرگوارترین شما نزد خداوند متعال باتقواترین شماست. برای شخص عرب بر شخص غیر عرب فضیلتی نیست مگر به سبب تقوا.
2. لا شيء أحق بطول سجن من لسان و قال: لسانک سبع إن أطلقته أکلک.
 هیچ شیئی مثل زبان مستحق تر از زندان طولانی نیست و فرمودند: زبانت شیر درنده ای است که اگر او را رها کنی تو را از بین می برد.
3. الأمانة تجلب الرزق و الخیانة تجلب الفقر.
 امانت، رزق و روزی و خیانت فقر را جلب می کند.
4. خصلتان لیس فوقهما من البر شيء: الایمان بالله و النفع لعبادالله و خصلتان لیس فوقهما من الشر شيء: الشرک بالله و الضرر لعباد الله.
 دو صفت است که خوبی ای بالاتر از آن نیست: ایمان به خداوند متعال و بهره رساندن به بندگان خدا و دو صفت است که بدی ای بالاتر از آن نیست: شرک ورزیدن به خداوند متعال و ضرر رساندن به بندگان خدا.
5. علیک بالشکر فإنّه یزید في النعمة و أکثر من الدعاء فإنک لا تدری متی یستجاب لک و إیاک و البغی فإن الله قضی أن من بغي علیه لینصرنّه الله... و إیاک و المکر فإن الله قضی أن لا یحیق المکر السیء إلا بأهله.
 بر تو باد به شکر نمودن پس به درستی که شکر نمودن نعمت را فزونی می بخشد و زیاد دعا کن پس به درستی که تو نمی دانی زمانی مستجاب می شود برای تو در حالی که ظلمی به تو شده است خداوند متعال روا می دارد نسبت به کسی که به آن ظلم شده، که او را یاری نماید و بر حذر باش از مکر و حیله پس خداوند متعال روا داشته است که برنگرداند مکر سوء را مگر به اهل آن.
6. أوصاني ربي بتسع، أوصاني بالإخلاص في السر و العلانیة و العدل في الرضا و الغضب والقصد في الفقر و الغنی و أن أعفو عمن  ظلمني و أعطي من حرمني و أصل من قطعني و أن یکون صمتي فکرا و منطقي ذکرا و نظري عبراً.
 سفارش فرموده است خداوند متعال مرا به هفت چیز: سفارش فرموده به اخلاص در پنهان و آشکار و عادل بودن در رضایت و خشمگینی و اقتصاد پیشه کنم در فقر و دارائی و اینکه ببخشایم کسی را که به من ظلم کرده است و عطا کنم به کسی که مرا محروم کرده است و ارتباط برقرار کنم با کسی که با من قطع رابطه کرده و سکوت من فکر و گفتارم ذکر و نظرم عبرت گیری باشد.
7. العبادة سبعة أجزاء أفضلها طلب الحلال و قال: أفضلکم إيماناً أحسنکم أخلاقاً.
 عبادت هفت جزء دارد که با فضیلت ترین آنها به دست آوردن حلال است. و فرمودند با ایمان ترین شما خوش اخلاق ترین شماست.
8. مروءتنا أهل البیت العفو عمن ظلمنا و اعطاء من حرمنا.
 مرام ما اهل بیت علیهم السلام گذشت است برای کسی که به ما ظلم کرده و بخشش است برای کسی که ما را محروم کرده است.
9. العلم خزائن و مفاتیحه السئوال، فأرسلوا رحمکم الله فإنه یؤجر أربعة: السائل، و المتکلم، و المستمع و المحب لهم و قال: أقربکم مني غداً في الموقف (القیامة) أصدقکم للحدیث و أدّاکم للأمانة و أوفاکم بالعهد و أحسنکم خلقاً و أقربکم من الناس.
 علم همچون صندوقچه هایی است که کلیدهای آن سئوال کردن است. پس سئوال کنید خدا شما را رحمت کند چرا که چهار نفر از این کار سود می برند: سئوال کننده، جواب دهنده، شنونده، و دوستار آنها. و فرمودند نزدیک ترین شما فردا در مواقف قیامت راستگوترین شما در گفتار، ادا کننده ترین شما در امانت و باوفاترین شما در عهد و بهترین شما در اخلاق و نزدیک ترین شما به مردم می باشند.
10. سائلوا العلماء و خاطبوا الحکماء و جالسوا الفقراء، و قال: فضل العلم أحب الي من فضل العبادة و أفضل دینکم الورع.
 از علماء سئوال کنید و با حکماء صحبت کنید و همنشین فقراء باشید و فرمودند: ارزش علم نزد من بیشتر از عبادت است و بالاترین دینداری شما ورع می باشد.
²سخنان آقا امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام
1. الله الله فی القرآن فلا یسبقنّکم إلی العمل به غیرکم... الله الله في الصلاة فإنّها خیر العمل إنّها عماد دینکم... الله الله في الفقراء و المساکین فشارکوهم في معائشکم الله الله من ذرية نبیکم لا تظلمنّ بین أظهرکم و أننتم تقدرون علی المنع عنهم.
 خدا را خدا را در قرآن، پس در عمل کردن به آن دیگران از شما سبقت نگیرند. خدا را خدا را در نماز، پس به درستی که آن بهترین عمل هاست و آن ستون دین شماست. خدا را خدا را در فقیران و تهی دستان، پس مشارکت دهید آنها را در درآمد خود. خدا را خدا را در اهل بیت پیامبر اکرم، کسی در مقابل شما به آنان ظلم نکند در حالی که می توانید از آن جلوگیری کنید.
2. کثرة العلم و العمل به مصلحة للدین و سبب إلی الجنة.
 زیادی در علم و عمل کردن به آن موجب اصلاح دین و رفتن به بهشت می شود.
3. عنوان صحیفة المؤمن حسن خلقه.
 سرآغاز نامه ی انسان مؤمن خوش اخلاقی اوست.
4. قیمة کل امریء ما یحسن.
 ارزش هر شخص به اندازه ی احسان و نیکی اوست. و فرمودند هیچ سرمایه ای همچون عقل و هیچ فقری بالاتر از جهل نیست.
5. عجب لأقوم یحتمون الطعام مخافة الأذی کیف لا یحتمون الذنوب مخافة النار.
 تعجب می کنم از مردمی که اهتمام می ورزند به غذا از ترس اذیت شدن و چگونه اهتمام نمی ورزند به گناه از ترس آتش.
6. إذا أردت أن تعرف الخیر فاعمل الخیر تعرف أهله و إذا أردت أن تعرف الشر فاعمل الشر تعرف أهله.
 اگر خواستی خوبی را بشناسی آن خیر را انجام بده اهلش را می شناسی و اگر خواستی بدی را بشناسی آن بدی را انجام بده اهلش را می شناسی.
7. العلم ثلاثة: الفقه للأدیان و الطب للأبدان و النحو للّسان.
 علم سه دسته است: تفقه در دین، طبابت بدن، لغات زبان.
8. أیها الناس إیّاکم و حب الدنیا فإنها رأس کل خطیئة.
 ای مردم بر حذر باشید از دوستی دنیا چرا که دوستی آن سرآغاز هر اشتباهی است.
9. لا تغضبوا و لا تغضبوا، افشوا السلام و أطیبوا الکلام.
عصبانی نشوید و کسی را عصبانی نکنید و واضح و بلند سلام کنید و زیبا سخن بگوئید.
10. ینبغي للمسلم أن یجتنب مؤاخاة ثلاثة: الفاجر، و الأحمق و الکذّاب، فأما الفاجر فیزّین لک فعله یحب أنک مثله، و أما الأحمق فإنه لا یشیر علیک بخیر و ربما أراد نفعک فضرّک و أما الکذّاب فإنه لا یهنئوک معه عیش...
 سزاوار است برای مسلمان که دوری کند از دوستی با سه نفر: گناهکار، احمق، دروغگو. اما انسان گناهکار عمل خود را برای تو زینت می دهد و تو دوست داری مثل او شوی و اما احمق تو را به خیر سوق نمی دهد پس هر گاه قصد خیر رساندن به تو را کند به تو ضرر می زند و اما دروغگو زندگی با او لذت بخش نیست.
²سخنان عصمت کبری، حضرت فاطمه زهرا علیها السلام
1. في حق الأم: إلزم رجلها فان الجنة تحت أقدامها.
 در حق مادر: پای مادر را ببوس چرا که بهشت زیر پای اوست.
2. الجاد عزّ للاسلام... و الامر بالمعروف مصلحة للعامة و القصاص حقّنا للدماء.
جهاد کردن عزت اسلام است... و امر به معروف موجب اصلاح عموم مردم می شود و قصاص حق است بر خون.
3. من أصعد إلی الله خالص عبادته، أهبط الله إلیه أفضل مصلحته.
 کسی که خالصانه برای عبادت خدا برخیزد خداوند متعال بهترین مصلحت ها را برای او قرار می دهد.
4. ما یصنع الصائم بصیامه إذا لم یصن لسانه، و سمعه و بصره، و جوارحه.
 روزه دار از روزه، خود بهره نمی گیرد اگر زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکند.
5. البشر فی وجه المؤمن یوجب لصاحبة الجنة.
 خوش روئی در چهره ی مؤمن، بهشت را برای صاحبش واجب می کند.
6. في المائدة أثنتا عشرة خصلة، یجب علی کل مسلم أن یعرفها: فأما الفرض: فالمعرفة و الرضا و التسمیة و الشکر. و أما السنّة: فالوضوء قبل الطعام، و الجلوس علی الجانب الأیسر، و الأکل بثلاث أصابع و أما التأدیب: فالأکل بما یلیک، و تصغیر اللقمة، و المضغ الشدید، و قلّة النظر في وجوه الناس.
 در غذا دوازده خصلت می باشد و لازم است بر هر مسلمان که آن را بداند. اما واجب آن: معرفت کسب کردن، رضایت داشتن، بسم الله گفتن، شکر نمودن. اما مستحبات آن: قبل از غذا وضو بگیرد و به سمت چپ بنشیند (سنگینی خود را به سمت چپ قرار دهد) و با سه انگشت غذا بخورد.و اما ادب در این است که از آنچه مقابلش است بخورد و لقمه را کوچک بردارد. غذا را خوب بجود و کمتر به چهره مردم در حال غذا خوردن نگاه کند.
7. خیر للنساء أن لا یرین الرجال و لا یراهن الرجال.
 بهترین زنان، زنانی هستند که مردان نامحرم را نبینند و مردان نامحرم نیز آنان را نبینند.
8. الویل ثم الویل لمن دخل النار.
 وای وای وای برای کسی که وارد جهنم شود.
9. حین سألها رجل عن طریق زوجته هل أنا من شیعتکم؟ فقالت إن کنت تعمل بما أمرناک و تنتهي عمّا زجرناک عنه فأنت من شیعتنا و إلا فلا. و قالت: شیعتنا من خیار أهل الجنة، و کل محبینا و موالي أولیائنا، و معادي أعدائنا و المسلّم بقلبه و لسانه لنا. لیسوا من شیعتنا إذا خالفوا أومرانا و نواهینا في سائر الموبقات، و هم مع ذلک في الجنة ولکن بعدما یطهّرون من ذنوبهم بالبلایا و الرزایا، و في عرصات القیامة بأنواع شدائدها، و في الطبق الأعلی من جهنم بعذابها إلی أن نستنقذهم بحبنا منها، و ننقلهم إلی حضرتنا.
 هنگامی که مردی از طریق همسرش از حضرت سئوال کرد آیا من از شیعیان شما هستم؟ حضرت فرمودند: اگر به آنچه تو را امر کردیم عمل می کنی و از آنچه تو را نهی کردیم پرهیز می کنی پس تو از شیعیان ما هستی و گرنه خیر. و فرمودند: شیعیان ما از بهترین های اهل بهشتند و همچنین تمام دوستداران ما و دوستداران دوستداران ما و دشمنان دشمنان ما و کسی که قلباً و زباناً تسلیم ما است. و نیست از شیعیان ما کسی که مخالفت امر و نهی ما را انجام دهد اگر چه اینان هم با این حال وارد بهشت می شوند ولی بعد از آنکه در دنیا از گناهانشان به سبب بلاها و سختیها پاک شدند و در عرصه های قیامت با انواع سختی هایش و پاک شدند به سبب عذاب در طبقات بالای جهنم تا اینکه نجات دهیم ما آنها را به سبب محبتی که به ما دارند و آنها را به نزد خودمان انتقال دهیم.
10. اللهم إني إسئلک بمحمد المصطفی و شوقه إلیّ، و ببعلي علي المرتضی و حزنه علیّ و بالحسن المجتبی و بکائه عليّ، و بالحسین الشهید و کابته عليّ، و ببناتي الفاطمیات و تحسّرهن عليّ، أن ترحم و تغفر للعصاة من أمة محمد و تدخلهم للجنة إنک أکرم المسؤولین و أرحم الراحمین.
 خدایا به درستی که از تو می خواهم به حقّ محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) و اشتیاق او نسبت به من و به حق شوهرم علی مرتضی و غم و اندوهی که از او بر من است و به حقّ حسن مجتبی و گریه های او بر من و به حقّ حسین شهید و غم و اندوه او بر من و به حقّ دختران من و پـَر ریختن آنها بر من، که رحم کنی و ببخشایی از گنهکاران از امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آنها را داخل بهشت گردانی چرا که تو بهترین جواب دهندگان و رحم کننده ترین رحم کنندگانی.
²سخنان کریم اهل بیت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام
1. ما تشاور قوم إلا هدوا إلی رشدهم.
 مشورت نمی کند قومی مگر اینکه به رشد و کمال هدایت شوند.
2. رأس العقل معاشرة الناس بالجمیل.
 معاشرت کردن زیبا با مردم از نماد عقل است.
3. علّم الناس علمک و تعلّم علم غیرک فتکون قد أتقنت علمک و علمت ما لم تعلم.
 علم خود را به مردم یاد بده و علم دیگران را بیاموز پس به تحقیق علم تو استوار می گردد و  آنچه را نمی دانی، یاد می گیری.
4. ما رأیته بعینک فهو الحق و قد تسمع بأذنیک باطلاً کثیراً.
 آنچه که با چشم می بینی حق است و بیشترین آن چه که با گوش می شنوی باطل است.
5. بین السماء و الأرض دعوة المظلوم. و قال: قزح اسم الشیطان، فلا تقل قوس قزح و هو قوس الله، و علامة الخصب، و أمان لأهل الأرض من الغرق.
 دادخواهی مظلوم بین آسمان و زمین است. و فرمودند: قَـزَح اسم شیطان است پس به رنگین کمان قوس و قزح نگویید و رنگین کمان قوس خدا و علامت نیکو حالی آسمان است و امانی است برای اهل زمین از غرق شدن.
6. و أما عشرة أشیاء بعضها أشد من بعض،  فأشد شيء خلقه الله الحجر، و أشد منه الحدید یقطع به و أشد من الحدید النار تذیب الحدید و أشد من النار الماء یطفیء النار و أشد من الماء السحاب تحمل الماء و أشد من السحاب الریح تحمل السحاب، و أشد من الریح الملک الذي یردّها و أشد من الملک ملک الموتی الذي یمیت الملک و أشد من ملک الموتی الموت الذي یمیت ملک الموت، و أشد من ملک الموت أمر الله یدفع الموت.
و اما ده شیء است که بعضی از بعضی دیگر شدیدتر و محکم تر است. پس سخت ترین اشیائی که خدا خلق نموده است سنگ است. سخت تر از آن آهنی که سنگ را با آن می شکافند و سخت تر از آهن آتش است که آهن را ذوب می کند و سخت تر از آتش، آب است که آتش را خاموش می کند و سخت تر از آب ابر است که آب را حمل می کند و سخت تر از ابر باد است که ابر را حمل می کند و سخت تر از باد مَلَکی است که باد را جابجا می کند و سخت تر از ملک، ملک الموتی است که جان آن ملک را می گیرد و سخت تر از ملک الموت مرگی است که ملک الموت را در بر می گیرد و سخت تر از مرگ امر خداوند است که مرگ را دفع می کند.
7.                             يا أهل لذّات دنیا لا بقاء لها            إنّ اغتراراً بظل زائل حق.
 ای اهل دنیا که به آن دل بسته اید بدانید بقائی برای آن نیست و دل بستن به سایه ای که زائل می شود حماقت محض است.
8.                                قل للمقیم بغیر اقامة               حان الرحیل فودّع الأحبابا.
بگو به اقامه کننده در غیر از جای خود آنگاه که آهنگ کوچ کردن می رسد باید با دوستان خود وداع کنی با آنانی که ملاقات داشتی و هم صحبت بودی چرا که همه آنان در قبرها خاک می گردند.
9. الإیمان ما سمعناه بأذننا فصدّقناه و الیقین ما رأیناه بأعیننا فتقبلناه.
 ایمان آن است که به گوش می شنویم و آن را تصدیق می کنیم و یقین آن است که با چشم می بینیم و آن را قبول می کنیم.
10. و إن معرفة حقوق الإخوان تحبّب إلی الرحمن، و تعظّم الزلفی عند الملک الدّیان.
به درستی که شناخت حقوق برادران دوست داشتنی است نزد خداوند رحمان و عظیم می کند نزدیکی انسان را نزد خدای مالک و چیره کننده.
²سخنان سیدالشهداء، حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام
1. لا تقولنّ في أخیک إذا تواری عنک إلاّ ما تحب أن یقول فیک إذا تواریت عنه.
 برای برادری که شما را ترک کرده است چیزی نگوئید آنچه را که دوست دارید برای شما بگویند در هنگام ترک کردن بگویند.
2. للسلام سبعون حسنة تسع و ستون للمبتدیء و واحدة للراد.
برای سلام کردن هفتاد حسنه است.  شصت و نه حسنه برای ابتداء کننده به سلام و یک حسنه برای کسی که جواب می دهد.
3. الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی ألسنتهم یحوطونه ما درّت معائشهم فإذا محّصوا بالبلاء قل الدیّانون.
مردم بنده دنیا هستند و دین لقلقه ای است بر زبانشان و آن را همان طور که زندگیشان بگذرد تغییر می دهند. پس هنگامی که به بلا گرفتار می شوند دینداران کم هستند.
4. قال و هو یوصي ابنه: أي بني، إیاک و ظلم من لا یجد علیک ناصراً إلا الله جل و عز.
 در وصیت به فرزندشان فرمودند: ای فرزندم بر حذر باش از ظلم به کسی که در مقابل تو کسی را جز خدای عزّوجلّ ندارد.
5. إیاک و ما تعتذر منه فإن المؤمن لا یسيء و لا یعتذر و المنافق کل یوم یسيء و یعتذر.
بر حذر باش از آنچه باید به خاطرش عذرخواهی کنی چرا که مؤمن خطائی نمی کند که معذرت خواهی کند و منافق هر روز خطاء می کند و معذرت خواهی می کند.
6. لا یکمل العقل إلا باتّباع الحق.
عقل کامل نمی شود مگر با تبعیت کردن از حق.
7. العلم لقاح المعرفة، و طول التجارب زیادة في العقل، و الشرف التقوی و القنوع راحة الأبدان، و من أحبک نهاک...
علم ماده و ریشه معرفت است و تجربه های طولانی عقل را زیاد می کند و شرافت تقوا و قناعت، راحتی جسم را به دنبال دارد و هر که تو را دوست دارد تو را (از بدی ها) نهی می کند.
8. قیل له کیف أصبحت یابن رسول الله؟ قال: أصبحت ولي رب فوقی، و النار أمامي، و الموت یطلبني، و الحساب محدق بي و أنا مرتهن بعملي، لا أجد ما أحب، و لا أدفع ما أکره، و الأمور بيد غیري فإن شاء عذّبني، و إن شاء عفا عنّي، فأيّ فقیر أفقر مني؟!...
 به حضرت خطاب شد چگونه صبح کردید یابن رسول الله؟ فرمودند صبح کردم در حالی که برای من پروردگاری است در بالای سرم و آتشی در مقابل من و مرگ مرا می طلبد و حساب مرا از هر طرف احاطه کرده است و من در گرو عمل خود هستم. نمی یابم هر آنچه را که دوست دارم و دفع نمی کنم آنچه را که دوست ندارم و امور من به دست غیر من است پس اگر بخواهد عذابم می کند و اگر بخواهد مرا می بخشد پس چه فقیری فقیرتر از من است؟!
9. افعل خمسة اشیاء و أذنب ما شئت، فأول ذلک: لا تأکل رزق الله و اذنب ما شئت و الثاني أخرج من ولاية الله و أذنب من شئت، و الثالث: اطلب موضعاً لا یراک الله و أذنب ما شئت و الرابع: إذا جاء ملک الموت لیقض روحک فادفعه عن نفسک و اذنب ما شئت و الخامس: إذا أدخلک مالک في النار فلا تدخل في النار و أذنب ما شئت.
پنج عمل انجام بده و بعد هر چه می خواهی گناه کن: اول اینکه رزق خدا را نخور و دوم از ولایت و حکومت خدا خارج شو و سوم جائی را پیدا کن که خدا تو را نبیند و چهارم هنگامی که ملک الموت را برای قبض روحت می آید آن را از خود دور کن و پنجم زمانی که تو را می خواهند وارد آتش کنند داخل در آتش (جهنم) نشو.
10. یابن آدم إنّما أنت أیام کلما مضی یوم ذهب بعضک.
 ای فرزند آدم همانا تو همچون روزها می باشی که هر روز که می گذرد از تو کم می شود.
²سخنان حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام
1.  من قنع بما قسم الله له فهو من أغنی الناس.
 هر کسی که قانع باشد به آنچه که خدا تقسیم می کند برای او، پس او از ثروتمندترین مردم است.
2.   عجبت لمن عمل الدار الفناء و ترک دار البقاء.
 تعجب می کنم از کسی که عمل انجام می دهد برای دنیای فانی در حالی که آخرت را ترک کرده است.
3.  التارک للأمر بالمعروف و النهي عن المنکر کنابذ کتاب الله وراء ظهره.
 کسی که امر به معروف و نهی از منکر را ترک کند همچون کسی است که کتاب خدا را پشت سر خود قرار داده است.
4.  أفضل العبادة عفّة البطن و الفرج.
 بالاترین عبادت پاک نگه داشتن شکم و فرج است.
5.   إیاک و الابتهاج بالذنب فإن الابتهاج به أعظم من رکوبه.
 بر حذر باش از خوشحال شدن از گناه به درستی که خوشحال شدن به سبب گناه از انجام آن بدتر است.
6.   ثلاث منجیات للمؤمن: کف لسانه عن الناس و اغتیابهم، واشغاله نفسه بما ینفعه لآخرته و دنیاه و طول البکاء علی خطیئته.
سه چیز باعث نجات مومن می شود: جلوگیری زبان از مردم و غیبت کردن از آنان، و مشغول کردن خود به آنچه نفع می رساند انسان را در دنیا و آخرت، و گریه زیاد بر اشتباهاتش.
7.  نظر المؤمن في وجه أخیه المؤمن للمودّة و المحبّة له عبادة.
 نگاه کردن مؤمن در چهره دوست مؤمنش از روی محبت و دوستی عبادت است.
8.  و حین سئل ما بال المتهجّدین باللیل من أحسن الناس وجهاً؟ فقال: لأنهم خلوا بالله فکساهم الله من نوره.
 هنگامی که سئوال شد از حضرت چرا شب زنده داران از خوش سیماترین مردم هستند؟ حضرت فرمودند: چرا که آنان با خدا خلوت کرده اند و خداوند آنان را با نور خود می پوشاند.
9.  إیاک و مصاحبة القاطع لرحمه فإني وجدته ملعوناً في کتاب الله عزّوجل.
 بر حذر باش از هم صحبت شدن با قاطع رحم پس به درستی که من او را در قرآن از لعنت شدگان یافتم.
10. ابن آدم إنک لا تزال بخیر ما کان لک واعظاً من نفسک و ما کانت المحاسبة من همّک... ابن آدم إنّک میت و مبعوث و موقوف بین یدي الله فأعد جواباً.
 ای فرزند آدم به درستی که تو نمی توانی خیری را که برای تو است از خود زائل کنی مادامی که سفارش کننده ای در خود داری و نمی توانی مشکلات خود را حساب کنی... ای فرزند آدم همانا تو می میری و مبعوث می شوی و می ایستی در مقابل خداوند متعال پس جوابی برای خود مهیا کن.
²سخنان حضرت امام محمد باقر علیه السلام
1.   عالم ینتفع بعلمه أفضل من سبعین ألف عابد.
 عالمی که به واسطه علمش به مردم بهره برساند بهتر از عابد است.
2.   ما تنال ولایتنا إلا بالعمل و الورع.
 عطا نمی شود ولایت ما مگر به سبب عمل کردن و ورع نمودن.
3. عندما سئل هل رأیت الله قال: بلی لم تره العیون بمشاهدة الأبصار، ولکن رأته القلوب بحقائق الإیمان، لا یعرف بالقیاس و لا یدرک بالحواس، موصوف بالآیات، معروف بالدلالات، لا یجور في حکمه ذلک الله لا إله الا الله.
 هنگامی که از حضرت سئوال شد آیا شما خدا را دیده اید؟ فرمودند: بلی چشمان او را نمی بیند با دو چشم ظاهری ولی قلبها به سبب حقایق ایمان آن را می بیند، شناخته نمی شود با قیاس کردن و درک نمی شود با حواس وصف شده است با آیات و نشانه ها و شناخته شده است با دلالت ها، جایز نیست در حکمش آن خدایی که نیست جز او خدایی.
4.  فوالله ما شیعتنا إلا من اتّقی الله و أطاعه.
 پس به خدا قسم که نیست از شیعیان ما مگر کسی که تقوا پیشه کند و خدا را اطاعت نماید.
5.  ثلاثة من مکارم الدنیا و الآخرة: أن تعفو عمّن ظلمک، و تصل من قطعک، و تحلم إذا جهل علیک.
 سه چیز از بهترین ها در دنیا و آخرت است: عفو کنی آن را که به تو ظلم کرده و رفت و آمد کنی با کسی که با تو قطع رابطه کرده و حلم داشته باشی با کسی که جاهل است.
6.  ما عرف الله من عصاه.
 کسی که معصیت خدا را انجام دهد خدا را نشناخته است.
7.   إن المؤمن أخ المومن لا یشتمه و لا یحرمه و لا یسيء به الظن.
 به درستی که مؤمن برادر مؤمن است تا جایی که به او دشنام ندهد و او را محروم نکند و گمان بد به او نبرد.
8.   صلة الأرحام تزکی الاعمال و تنمي الأموال و تدفع البلوی و تیسّر الحساب و تنسیء في الأجل.
 رفت و آمد با محارم اعمال را پاک، مال را زیاد، بلا را از انسان دور، حسابرسی انسان را آسان و مرگ را از انسان دور می کند.
9.   کفی بالمرء غشّاً لنفسه أن یبصر من الناس ما یعمی علیه من أمر نفسه أو یعیب غیره بما لا یستطیع ترکه أو یؤذي جلیسه بما لا یعنیه.
کافی است برای شخص پوشاندن بر نفس خودش آنچه را که می بیند از مردم چیزی را که در خود نمی بیند و عیب جویی می کند از غیر خودش به آنچه که نمی تواند آن را از خود دور کند و اذیت دهد همنشین خود را به آنچه که خود آزار می بیند.
10.   لا صدقة و ذو رحم محتاج.
 صدقه به غیر صحیح نیست در حالی که رحم (نزدیکان) انسان محتاج باشد.
²سخنان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام
1.  ثلاثة تورث المحبة: الدین و التواضع و البذل.
سه چیز دوستی را به دنبال دارد: دین، فروتنی، بذل و بخشش.
2.   لست أحب أن أری الشاب منکم إلا غادیا في حالین إما عالماً أو متعلّماً.
 نیست برای من دوست داشتنی تر از اینکه ببینم جوانی از شما را، مگر اینکه در دو حال باشد یا عالم یا شاگرد علم.
3.  علیک بالنّصح لله في خلقه فلن تلقاه بعمل أفضل منه.
 بر تو باد به نصیحت کردن مردم برای خدا پس تو هرگز عملی را با فضیلت تر از آن نمی یابی.
4.   مثل العلم الذی لا یعمل به کالکنز الذي لا ینفق منه.
 مَثَل علمی که انسان به آن عمل نمی کند همچون گنجی است که از آن انفاق نمی کند.
5.  ثلاثة لا تعرف إلاّ في ثلاثة مواطن: لا یعرف الحلیم إلا عند الغضب، و لا الشجاع إلا عند الحرب، و لا أخ إلا عند الحاجة.
 سه نفر هستند که شناخته نمی شوند مگر در سه جا. شناخته نمی شود انسان حلیم مگر در حال خشم و شجاع مگر در جنگ و برادر مگر در حاجت به او.
6. لاثة مکسبة للبغضاء: النفاق، والظلم، والعجب.
بغض و کینه سه چیز را به دنبال دارد دوروئی، ظلم، خودپسندی
7.   ثلاثة أشیاء یحتاج الناس طراً إلیها: الأمن، والعدل، و الخصب.
 سه چیز است که همه مردم به آن محتاج هستند: امنیت، عدالت، زندگی مرفّه (سرسبزی).
8.  ثلاثة خصال من رزقها کان کاملاً: العقل و الجمال و الفصاحة.
 سه چیز است که اگر کسی داشته باشد کامل است: عقل، زیبایی، فصاحت در کلام.
9.   سأله رجل أن یعلّمه ما ینال به خیر الدنیا و الآخرة و لا یطول علیه فقال لا تکذب.
مردی از حضرت سئوال کرد تا بیاموزد به او آنچه را که به دست آورد به سبب آن خیر دنیا و آخرت را به دست آورد و بر او طولانی نباشد (و زود به او برسد) حضرت فرمودند: دروغ نگو.
10.   من ساء خلقه عذّب نفسه. و قال: أحب إخواني إليّ من أهدی إليّ عیوبي. و قال: ثلاث لم یجعل الله لأحد من الناس فیهن رخصة: بر الوالدین برّین کانا أو فاجرین. و وفاء بالعهد للبر و الفاجر، و اداء الامانة إلی البر و الفاجر.
کسی که اخلاق خوبی نداشته باشد خود را به سختی می اندازد و فرمودند: بهترین برادران من افرادی هستند که بدیهای مرا به من هدیه می کنند و فرمودند سه چیز است که خدا برای هیچ کس از مردم تخفیفی قرار نداده است. نیکی به پدر و مادر، دستکار باشند یا گنهکار، وفای به عهد، برای درستکار باشد یا گنهکار و برگرداندن امانت، به درستکار باشد یا گنهکار.
²سخنان حضرت امام موسی کاظم علیه السلام
1.   عونک للضعیف من أفضل الصدقة.
یاری رساندن به ضعیف بالاترین صدقه دادن است.
2.   من کفّ غضبه عن الناس کفّ الله عنه عذاب یوم القیامة.
کسی که خشم خود را از مردم فرو نشاند خداوند متعال عذاب روز قیامت را از او فرو می نشاند.
3.   کلما أحدث الناس من الذنوب ما لم یکونوا یعملون أحدث الله لهم من البلاء ما لم یکونوا یعدّون.
 هر گناهی که از مردم سر می زند که نباید آن را انجام دهند خداوند متعال بلایی را برای آنان قرار می دهد که نمی توانند در مقابل آن مقاومت کنند.
4.  فضل الفقیه علی العابد کفضل الشمس علی الکواکب و من لم یتفقّه في دینه لم یرض الله له عملاً.
فضیلت دانشمند (فقیه) از عابد همچون فضیلت خورشید بر دیگران ستارگان است و کسی که در دینش تفقّه نکند عملش مورد رضایت خداوند نیست.
5.  تفقّهوا في دین الله فإن الفقه مفتاح البصیرة و تمام العبادة.
 تفقّه کنید در دین خدا چرا که فقه کلید روشنائی قلب و همه عبادت است.
6.  ما زال أبي یوصيني بالسخاء و حسن الخلق حتی مضی.
چه بسیار پدر من وصیت کرد مرا به سخاوتمندی و خوش اخلاقی تا اینکه مرا ترک گفت.
7. و هو یوصي ولده: یا بني إياک أن یراک الله في معصیة نهاک عنها و إياک أن یفقدک الله عند طاعة أمر بها.
در حالی که به فرزند خود سفارش می نمودند: ای فرزندم بر حذر باش از اینکه می بیند خدا تو را در معصیتی که تو را از عمل به آن باز داشته، و از اینکه دور می بیند خدا تو را از طاعتی که تو را به آن امر کرده.
8.   إن الله علی الناس حجّتین حجّة ظاهرة و حجّة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل و الأنبیاء و الأئمة (الأئمة الإثنا عشر صلوات اللهم علیهم أجمعین)، و أما الباطنة فالعقول.
 برای مردم از جانب خدا دو حجت است حجت ظاهری و حجت درونی اما حجت و دلیل ظاهری خدا فرستادگان و انبیاء و ائمه معصومین علیهم السلام هستند و حجت درونی عقل است.
9.  ثلاث یجلین البصر، النظر إلی الخضرة، والنظر إلی الماء الجاري، والنظر إلی الوجه الحسن.
 سه چیز است که دیدگان را جلا می بخشد: نگاه به سرسبزی و نگاه به آب جاری و نگاه به صورت نیکو.
10.   رأی رجلان یتسابّان فقال: البادي أظلم و وزر صاحبه علیه ما لم یعتد المظلوم.
 حضرت دیدند دو مردی را که فحش می دادند پس فرمودند: شروع کننده به آن ظالم تر است و گناه او و گناه صاحبش بر خودش است اگر که مظلوم از حق خود تعدی نکند.
²سخنان حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام
1.   صدیق کل امریء عقله و عدوه جهله.
 دوست هر کس عقلش و دشمن او جهلش است.
2.  التودّد إلی الناس نصف العقل.
 ابراز محبت به مردم نصف عقل است.
3.  لا تدعوا العمل الصالح و الاجتهاد في العبادة إتکالاّ علی حب آل محمد.
 ترک نکنید عمل صالح و کوشش در عبادت را به خاطر اعتماد داشتن و محبت به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم.
4.  لا ینبغی للرجل أن یدع الطیب في کل یوم فإن لم یقدر علیه فیوم و یوم فإن لم یقدر فقي کل جمعة و لا یدع ذلک.
سزاوار نیست برای مرد که عطر نزند به خود در هر روز پس اگر نمی تواند یک روز در میان پس اگر نمی تواند در هر جمعه و آن را ترک نکند.
5.   صاحب النعمة یجب أن یوسّع علی عیاله.
 واجب است بر صاحب نعمت که زیاد قرار دهد بر اهل و عیالش (اهل و عیال خود را در رفاه قرار دهد).
6.  لیس العبادة کثرة الصیام و الصلاة. و إنّما العبادة کثرة التفکّر في أمر الله.
 عبادت به زیاد نماز خواندن و زیاد روزه گرفتن نیست بلکه به زیاد فکر کردن در امر خداست.
7. من أخلاق الأنبیاء التنظّف.
نظافت از اخلاق پیامبران است.
8. و قال لأحد أصحابه: یابن شبیب إن کنت باکیاً لشيء فابک للحسین بن علي بن أبي طالب عليه السلام فإنه ذبح کما ذبح الکبش، و قتل معه من أهل بیته ثمانیة عشر رجلاً، ما لهم في الأرض شبیهون، و لقد بکت السماوات السبع و الأرضون لقتله.
به یکی از اصحاب خود فرمودند: ای فرزند شبیب اگر که قرار شد برای چیزی گریه کنی پس گریه کن برای حسین بن علی بن ابیطالب علیهم السلام چرا که به درستی که او را ذبح کردند همان گونه که قوچ را ذبح می نمایند و کشتند همراه او هجده مرد از اهل بیتش که هیچ شبیهی برای آنها در زمین نمی باشد به تحقیق هفت طبقه آسمان و هفت طبقه زمین برای شهادتش گریه نمودند.
9.  و قال له: یابن شبیب إن سرّک أن یکون لک من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین علیه السلام فقل متی ذکرته یا ليتني کنت معهم فأفوز فوزاً عظیماً.
فرمودند: یابن شبیب می خواهی تو را خوشحال کنم تا اینکه باشد برای تو مثل ثواب کسانی که شهید شدند با حسین علیه السلام باشند؟ پس بگو هر موقعی که آن را یاد کردی «یا لیتنی کنت معهم فأفوز فوزاً عظیماً». (ای کاش با آنها بودم پس رستگار می شدم چنان رستگاری عظیمی)
10.  و قال أیضاً: یابن شبیب أن سرّک أن تکون معنا في الدرجات العلی من الجنان، فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا، و علیک بولایتنا، فلو أنّ رجلاً تولّی حجراً لحشره الله معه یوم القیامة.
و فرمودند: یابن شبیب می خواهی خوشحال کنم تو را که با ما در بالاترین درجات بهشتی باشی؟ پس اندوهگین شو به خاطر ناراحتی های ما و خوشحال شو به خاطر خوشحالی های ما و بر تو باد دوستی و محبت ما اهل بیت، پس اگر کسی دوست داشته باشد سنگی را به تحقیق خداوند متعال او را با آن سنگ در روز قیامت محشور می گرداند.
²سخنان حضرت امام محمدتقی، جواد الائمه علیه السلام
1.  من شهد أمراً فکرهه کان کمن غاب عنه و من غاب عن أمر فرضیه کان کمن شهده.
کسی که شاهد باشد بر معصیتی و از آن تنفّر جوید همچون کسی است که شاهد بر آن کار نبوده و کسی که شاهد بر معصیت نبوده است و رضایت دهد به آن همچون کسی است که حاضر بر آن کار باشد.
2. اظهار الشيء قبل أن یستحکم مفسدة له.
 ظاهر کردن کاری قبل از اینکه صاحب آن، آن را محکم کرده باشد باعث از بین رفتن آن می شود.
3.  لا تکن ولیاً لله في العلانية عدواً له في السر.
در ظاهر دوست خدا و در خفاء دشمن خدا نباشید.
4. المؤمن یحتاج إلی ثلاث خصال: توفیق من الله، و واعظ من نفسه، و قبول ممن ینصحه.
 مؤمن به سه صفت نیاز دارد: توفیق از جانب خداوند متعال، موعظه کننده از نفس خودش و قبول کردن نصیحت دیگران.
5.  العامل بالظلم و المعین له و الراضي به شرکاء.
کسی که ظلم کند و کسی که ظالم را کمک می کند و کسی که بر آن ظلم رضایت دارد، همه شریک یکدیگرند.
6. من وثق بالله أراه السرور و من توکّل علیه کفاه الأمور.
 کسی که به خدا اعتماد داشته باشد خداوند شادی را به او می چشاند و کسی که به خدا توکل کنند خدا امور او را کفایت می کند.
7.   التوبة علی أربع دعائم: ندم في القلب، واستغفار باللسان، و عمل بالجوارح و عزم علی أن لا یعود.
 توبه کردن چهار رکن دارد: ندامت (پشیمانی) در قلب و طلب بخشایش با زبان، و عمل نمودن با جوارح و تصمیم بر بازنگشتن به آن گناه.
8.    من استحسن قبیحاً کان شریکاً فیه.
 کسی که عمل قبیحی را تحسین کند (خوب بشمارد) شریک در آن عمل قبیح است.
9.   موت الإنسان بالذنوب أکثر من موته بالأجل و حیاته بالبرّ أکثر من حیاته بالعمر.
 مرگ انسان به سبب گناهانش بیش از مرگ آن به سبب اجل است و زندگانی آن به سبب نیکی کردن بیش از زندگانی آن به سبب عمر است.
10.  ثلاث من کن فیه لم یندم: ترک العجلة و المشورة، و التوکّل عند العزم علی الله عزّوجل.
 سه چیز است که اگر در کسی باشد پشیمان نمی شود: 1_ عجله نکردن 2_ مشورت کردن 3_ توکل داشتن بر خدا هنگام شروع به کار (تصمیم به کار).
²سخنان حضرت علی النقی، امام هـــادی علیه السلام
1. الناس في الدنیا بالأموال و في الآخرة بالأعمال.
 ارزش مردم در دنیا به سبب اموال آنهاست و در آخرت به سبب اعمال آنهاست.
2. الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر آخرون.
 دنیا بازاری است که بعضی در آن سود و بعضی ضرر می کنند.
3.  من اتّقی الله یتقّی و من أطاع الله یطاع و من أطاع الخالق لم یبال بسخط المخلوقین، و من أسخط الخالق فلییقن أن یحلّ به سخط المخلوقین.
کسی که از خدا بترسد دیگران از او می ترسند و کسی که خدا را اطاعت کند دیگران از او اطاعت می کنند. و کسی که خدا را اطاعت کند هراسی ندارد از اینکه از چشم مردم بیفتد و کسی که از چشم خالق بیفتد پس یقین داشته باشد که منجر می شود از چشم مردم بیفتد.
4. من هانت علیه نفسه فلا تأمن شرّه.
 از شرّ کسی که خود را سبک می شمارد، در امان مباش.
5.  مخالطة الأشرار تدل علی شرّ من یخالطهم.
 با اشرار بودن دلالت بر شرارت انسان دارد.
6. من رضي عن نفسه کثر الساخطون علیه.
 کسی که از خود راضی باشد، باعث می شود کسانی که از آن دور می شوند، زیاد شوند.
7.  العتاب خیر من الحقد.
 سرزنش کردن بهتر از کینه داشتن است.
8. کفی بک أدباً لنفسک ترکک ما کرهته لغیرک.
 کافی است برای تو ادبی که تو را باز دارد از آنچه که برای دیگران نمی پسندی.
9.  الحلم أن تملک نفسک، و تکظم غیظک مع القدرة.
 حلم آن است که نفس را در اختیار تو درآورد و خشم تو را هنگام قدرت فرو نشاند.
10.  لا تطلب الصّفا ممّن کدّرت علیه و لا الوفاء ممّن غدرت به ولا النّصح ممن صرفت سوء ظنّک إلیه فإنما قلب غیرک لک کقلبک له.
صفا را طلب نکن از کسی که کدورت او را به دل داری و وفاداری طلب نکن از کسی که با آن پیمان شکنی کردی و پند و اندرز طلب نکن از کسی که به آن سوء ظن نسبت دادی چرا که به درستی که قلب دیگران نسبت به تو همانند قلب تو نسبت به دیگران است.
²سخنان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام
1. من التواضع السلام علی کل من تمر به و الجلوس دون شرف المجلس.
 سلام کردن بر هر کسی که از آن می گذری و نشستن در پایین مجلس از تواضع است.
2. الغضب مفتاح کل شر.
کلید هر بدی غضب کردن است.
3. کفاک أدباً تجنّبک ما تکره من غیرک.
کافی است برای تو ادبی که دور کند تو را از آنچه که دوست داری در دیگران نباشد.
4. إن الله جعل الدنیا دار بلوی و الأخرة دار عقبی و جعل بلوی الدنیا لثواب الآخرة سبباً و ثواب الآخرة من بلوی الدنیا عوضاً.
 خداوند متعال دنیا را مکان سختی و بلاء و آخرت را مکان پاداش و سختی دنیا را سببی برای کسب ثواب آخرت و ثواب آخرت را عوض از سختی دنیائی، قرار داده است.
5. قلب الأحمق في فمه و فم الحکیم في قلبه.
قلب انسان احمق در دهان و دهان انسان حکیم در قلب اوست.
6. جرأة الولد علی والده في صغره تدعو إلی العقوق في کبره.
بهانه گیری فرزند بر پدر در کودکی، ناسپاسی او را در بزرگسالی به دنبال دارد.
7. من وعظ أخاه سراً فقد زانه و من وعظه علانیة فقد شانه.
 کسی که برادرش را در خفاء موعظه کند پس به تحقیق او را بزرگ داشته و کسی که برادرش را در آشکارا موعظه کند به تحقیق آبروی او را برده است.
8. ما أقبح بالمؤمن أن تکون له رغبة تذلّه.
قبیح ترین چیز برای مومن این است که برای او خواهشی باشد که باعث خواری آن شود.
9. إن في الجنة باباً یقال له المعروف، لا یدخله إلا أهل المعروف، و قال علیه السلام لرجل من أهل الخیر: فدم علی ما أنت علیه فإن أهل المعروف في الدنیا أهل المعروف في الآخرة.
در بهشت دری است که به آن در معروف گفته می شود و از آن داخل نمی شوند مگر اهل معروف (اهل خیر) و حضرت به کسی که اهل خیر بود فرمودند: پس به آنچه انجام می دهی ادامه بده چرا که اهل خیر در دنیا اهل خیر در آخرت هستند.
10. إن الله بفضله و منّه لما فرض علیکم الفرائض، لم یفرض ذلک علیکم لحاجة منه إلیکم بل رحمة منه لا إله إلا هو علیکم، لیمیّز الله الخبیث من الطّیب و لیبتلي ما في صدورکم، و لیمحّص ما في قلوبکم و لتألفوا (ولتتسابقوا) إلی رحمته، ولتتفاضل منازلکم في جنّة.
همانا خداوند متعال به خاطر فضل و منّتش واجبات را برای شما قرار داده است و آنها را به خاطر نیازش به شما واجب نکرده بلکه به خاطر رحمت خدای یگانه بر شما است تا اینکه خداوند متعال خبیث را از پاک (خوب را از بد) جدا نماید و آنچه را که در سینه های شماست معلوم گرداند و آنچه را که در قلبهای شماست خالص کند و اینکه شما را (سبقت بگیرید به سوی رحمت الهی) به رحمت الهی نزدیک گرداند و شما را به منازلتان در بهشت برتری بخشید.
²سخنان آخرین ذخیره الهی، حضرت بقية الله الاعظم، آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
1.   أغلقوا أبواب السؤال عمّا لا یعنیکم.
 باز کنید درهای سئوال را از آنچه برای شما مشخص نیست.
2.  أکثروا الدعاء بتعجیل الفرج فإنّ ذلک فرجکم.
 برای زودتر شدن فرج زیاد دعا کنید چرا که فرج شما در این کار است.
3. إنّا غیر مهملین لمراعاتکم و لا ناسین لذکرکم.
ما در امور شما کوتاهی نمی کنیم و ذکر (دعا _ توجه به شما) شما را فراموش نمی کنیم.
4.  ما أرغم أنف الشیطان بشيء مثل الصلاة.
 هیچ چیزی مثل نماز، بینی شیطان را به خاک نمی مالد.
5.  أما وجه الانتفاع به في غیبتي فکالانتفاع بالشمس إذا غیّبها عن الأبصار السحاب.
 اما چگونگی بهره گیری از من در غیبتم همچون بهره گیری از خورشید است هنگامی که ابرها آن را از چشم غایب می کند.
6.  الله الله فینا لا تخذلونا، وانصرونا ینصرکم الله تعالی.
 خدا را خدا را بر ما، ما را تنها نگذارید و ما را یاری کنید خداوند شما را یاری می کند.
7.  ألا فمن حاجّني في کتاب الله فأنا أولی النّاس بکتاب الله.
بدانید و آگاه باشید کسی که دلیل بیاورد برای من از کتاب خدا پس به درستی که من برترین مردم هستم به کتاب خدا.
8. ألا من حاجّني في سنة رسول الله فأنا أولی بسنة رسول الله.
 بدانید و آگاه باشید کسی که دلیل بیاورد برای من از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس من برتر هستم به سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
9. أیها الناس... من یحاجّني في عیسی فأنا أولی الناس بعيسی.
ای مردم کسی که دلیل بیاورد برای من از حضرت عیسی علیه السلام پس من برترین مردم هستم به حضرت عیسی علیه السلام.
10.  ألا من أراد أن ینظر إلی آدم فها أنا ذا آدم.. ألا من أراد أن ینظر إلی نوح و ولده سام فها أنا ذا نوح و سام.. ألا من أراد أن ینظر إلی ابراهیم و اسماعیل فها أنا ذا إبراهیم و إسماعیل.. ألا من أراد أن ینظر إلی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و أمیرالمؤمنین علیه السلام فها أنا ذا محمد و أمیرالمؤمنین. (یعني في علمه و فضله و أخلاقه التي بها تتّبعونه و تفضّلونه).
 بدانید و آگاه باشید کسی که بخواهد حضرت آدم را ببیند پس آگاه باشید که من همان آدم هستم و کسی که بخواهد نوح و فرزندش سام را ببیند پس من همان نوح و سام هستم. و کسی که بخواهد ابراهیم و اسماعیل را ببیند پس من همان ابراهیم و اسماعیلم. و کسی که بخواهد محمد و امیرالمومنین علیهما السلام را ببیند پس من همان محمد و امیرالمومنینم. (یعنی در علم و فضل و اخلاقی که شما به واسطه آن آنها را تبعیت می کنید و صاحب فضیلت می گردانید)
بیشتر بدانید :   • سخنان     • امامان     • معصومین    
شما هم برای سخنانی از معصومین علیهم السلام نظر دهید  

 
 
 
          
نظرات کاربران برای سخنانی از معصومین علیهم السلام  

هیچ نظری برای این مقاله ثبت نشده است